Veelgestelde vragen veiligheidswaarschuwing TopLine-serie 2006-2009

Waarschuwing

Hoe kan ik zien welk type toestel ik heb?

Om het type en productiejaar te bepalen kunt u het serienummer van het toestel nakijken. Bovenop het toestel zit een typeplaatsticker. Hierop is het toesteltype te zien en het serienummer met daarin het jaar van productie. Op de typeplaatsticker staat het serienummer direct boven het toesteltype en bestaat uit 11 getallen. De eerste drie nummers geven het toesteltype aan, de toesteltypes die het betreft vindt u in de onderstaande tabel.  Het productiejaar staat in het 4e en 5e getal van het serienummer. Het betreft enkel en alleen productie jaar 2006 tot en met 2009. In het serienummer komt dat terug als 06, 07, 08 of 09 op de 4e en 5e plek van het serienummer.

Serienummer start met Toestel type
321 TopLine Compact HRC 24 CW4
322 TopLine HR 25
323 TopLine Aquapower HRC 25 CW4
324 TopLine Aquapower HRC 25 CW5
325 TopLine Aquapower HRC 25 CW6+
   
330 TopLine HR 30
331 TopLine Compact HRC 30 CW5
332 TopLine Aquapower HRC 30 CW5
333 TopLine Aquapower HRC 30 CW6+

 

Ik heb een TopLine toestel uit de betroffen reeks, wat nu?

Als u niet (zeker) weet of de brander in uw geval al is vervangen verzoeken wij u contact op te nemen met uw installateur. Indien de brander nog niet is vervangen kan hij dit bij het eerstvolgende onderhoud alsnog doen.

Ik heb geen vaste installateur?

U kunt via deze link een Nefit partner bij u in de buurt vinden. Aangezien wij minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud voorschrijven conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel, adviseren wij u met één van onze Nefit partners een afspraak voor onderhoud te plannen.

In het verleden is Nefit zelf bij mij geweest, is destijds dit onderdeel al vervangen?

Indien u in het contactformulier uw serienummer invult, zullen wij dit voor u nakijken en u hierover terugkoppeling geven.

Ik heb een TopLine uit 2010 of nieuwer, is die veilig?

Ja, het betreffende onderdeel is vanaf 2010 niet meer in de TopLine toestellen toegepast. Voor alle TopLine toestellen vanaf 2010 is deze brandervervanging dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Bekijk de video over het belang van onderhoud voor uw HR-ketel

Ik heb een ander type Nefit toestel, is deze veilig?

Ja, de brandervervangingsactie geldt enkel en alleen voor de genoemde type TopLine toestellen. Dit onderdeel is in geen enkel ander type Nefit toestel toegepast. Voor alle andere Nefit ketels is deze brandervervanging dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Krijg ik de kosten voor het vervangen van defecte onderdelen vergoed?

De brander die moet worden vervangen wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Nefit. Het vervangen gebeurt in principe tijdens de eerstvolgende reguliere onderhoudsbeurt. Heeft u geen onderhoudscontract dan rekent u dus alleen de onderhoudswerkzaamheden met uw installateur af zoals gebruikelijk. Heeft u een onderhoudscontract, dan zijn de arbeidskosten en voorrijkosten van de installateur normaalgesproken inbegrepen.

Constateert uw installateur tijdens het onderhoud dat er ook andere onderdelen moeten worden vervangen, dan is de hierop geldende garantietermijn van toepassing. Voor TopLine geldt: 15 jaar op de warmtewisselaar (de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon en voorrijkosten, daarna alleen de materiaalkosten) en 2 jaar op alle overige onderdelen. Heeft u een verlengde garantie afgesloten bij uw installateur, dan gelden de verlengde termijnen.

Lees meer over garantie en voorwaarden 

Waarom vervangt de installateur de brander en doet Nefit dit niet zelf?

Als producent installeert en onderhoudt Nefit zelf geen cv-toestellen. Uw installateur zorgt voor installatie en onderhoud. Nefit heeft alle installateurs in Nederland aangeschreven met het verzoek dit onderdeel tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt uit te wisselen. Hiervoor ontvangen de installateurs een vergoeding van Nefit. Heeft u geen vaste installateur en weet u niet bij wie u terecht kunt voor service en onderhoud, dan kan Nefit u adviseren.

Vind een installateur
 

Waarom moet ik mijn cv-ketel laten onderhouden? Wat als ik dat niet doe? 

Een cv-ketel werkt gemiddeld 3.000 tot 4.000 uren per jaar. Net als een auto heeft uw ketel daarom regelmatig onderhoud nodig. Uw toestel moet volgens de voorschriften minimaal eens in de twee jaar worden geïnspecteerd en onderhouden door een erkende installateur om verzekerd te blijven van goed en veilig functioneren. Zonder (goed) onderhoud kunnen er op termijn problemen optreden: het toestel zal op den duur mogelijk niet meer naar behoren functioneren. In het ergste geval kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. 

Bekijk de video over de werking van een HR-ketel en het belang van goed onderhoud

Ik heb geen onderhoudscontract, wat moet ik doen? 

Een onderhoudscontract is niet verplicht, maar wel raadzaam. Nefit raadt eigenaren van een cv-toestel daarom ten zeerste aan om een onderhoudscontract af te sluiten. In de gebruiksinstructies van uw toestel staat dat uw toestel minimaal een keer per twee jaar door een erkende installateur moet worden nagekeken en onderhouden. Heeft u een onderhoudscontract afgesloten bij uw erkende installateur of onderhoudspartij, dan weet u zeker dat onderhoud tijdig en vakkundig gebeurt. 

Meer over service en onderhoud

Ik begrijp dat er momenteel niet voldoende branders zijn. Wat kan ik doen? 

Het klopt dat er momenteel niet voldoende branders geleverd kunnen worden om aan de vraag te voldoen. Door berichtgeving in de media is de vraag naar branders veel sterker toegenomen dan voorzien en is een leverachterstand ontstaan. Helaas kan Nefit de productiecapaciteit niet zomaar opvoeren, we zijn afhankelijk van toeleveranciers. Op dringend verzoek van Nefit heeft de Japanse leverancier van het belangrijkste onderdeel een extra productielijn gebouwd. Vanaf eind mei kan hierdoor de aanvoer worden verdubbeld. De onderdelen worden sinds januari rechtstreeks ingevlogen uit Japan, zodat er geen tijd verloren gaat.

Gezien de omvang van de operatie zal het, ondanks alle maatregelen, nog enkele maanden duren voor de ontstane achterstand is ingelopen. De brander van uw toestel moet uiterlijk eind 2018 zijn vervangen, zoals staat in de brief die in afstemming met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in februari 2017 aan alle gebruikers is gestuurd. Wilt u desondanks niet wachten op een brander, dan kan uw installateur u als alternatief een inruilkorting bieden op een nieuw toestel. Vraag uw installateur naar de mogelijkheden. 

 

Is mijn toestel veilig als de brander vervangen is? 

Ja. Bij de oude brander kan niet worden gegarandeerd dat de klemmen te allen tijde correct worden gesloten na geopend te zijn geweest. Dit is de reden waarom wij in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deze vervangingsactie zijn gestart. Na het op de juiste wijze vervangen van de brander is het toestel veilig. 
De brander wordt vervangen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt, waarbij de installateur ook de rest van het toestel inspecteert en op dichtheid controleert. Mocht de installateur het noodzakelijk achten, dan wordt ook de warmtewisselaar waarop de brander is bevestigd vervangen onder de geldende garantievoorwaarden.  

Bekijk de video over de onderdelen van uw HR-ketel en de veilige werking ervan  

Ik heb een probleem met de warmtewisselaar van mijn toestel. Wordt die ook vervangen?

Op de warmtewisselaar geeft Nefit 15 jaar garantie: de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon en voorrijkosten, daarna alleen de materiaalkosten. Tijdens elke reguliere onderhoudsbeurt moet het toestel volgens de voorschriften op dichtheid gecontroleerd worden. Wanneer bij controle blijkt dat de warmtewisselaar vervangen moet worden, geeft uw installateur dit door aan Nefit. Nefit zorgt voor de vervanging. Een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen maar vormt geen veiligheidsrisico. Als er rookgassen ontsnappen, blijven deze door de onderdruk binnen de afgesloten ketel en worden via het rookgasafvoerkanaal naar buiten geleid. Voor een veilige en efficiënte werking moet het toestel minimaal een keer in de twee jaar worden gecontroleerd en onderhouden.

Wat als de warmtwisselaar defect is? Bekijk de video over werking en onderhoud

Worden andere onderdelen ook kosteloos vervangen als dat nodig is?  

Bij normaal gebruik zullen tijdens de levensduur van een CV-toestel onderdelen vervangen moeten worden. Als uw installateur tijdens het periodiek onderhoud constateert dat er (ook) een ander onderdeel moet worden vervangen, dan gelden de normale (garantie)voorwaarden:

  • 2 jaar fabrieksgarantie op onderdelen 
  • 15 jaar garantie warmtewisselaar (materiaalkosten, tot 5 jaar inclusief voorrij- en arbeidskosten)
  • Heeft u een verlengde garantie afgesloten bij uw installatiebedrijf dan zijn uiteraard de hiervoor geldende voorwaarden van toepassing
  • ​Buiten de garantietermijn zal de installateur u de kosten voor de vervangen onderdelen in rekening brengen.


Wanneer de warmtewisselaar vervangen moet worden geeft uw installateur dit door aan Nefit. Nefit zorgt voor de vervanging. 

Wat als er een onderdeel defect is? Bekijk de video over werking en onderhoud.

Staat Nefit in voor een veilige werking van mijn toestel? 

Nefit staat in voor de veiligheid van al haar producten. Wij testen en monitoren onze toestellen doorlopend. Als we constateren dat toestellen of onderdelen daarvan niet aan de norm voldoen, nemen we maatregelen, zoals ook in dit geval. 

Op de installatie en het onderhoud van onze cv-toestellen als onderdeel van een cv-installatie hebben wij als producent van het toestel geen zicht. In het geval van een storing is daarom de installateur van het toestel uw eerste aanspreekpunt. Twijfelt u aan uw toestel, neem dan contact op met uw installateur. Weet u niet bij wie u terecht kunt, dan kunt u voor advies altijd contact opnemen met Nefit Consumentenservice, telefoon 0570 602 500.

Vakkundige installatie en onderhoud volgens de voorschriften zijn essentieel. Het gaat tenslotte om een gastoestel dat gemiddeld 3.000 tot 4.000 uren per jaar in bedrijf is (ter vergelijking: een gemiddelde auto rijdt op jaarbasis maar een tiende van dit aantal uren). Nefit adviseert daarom consumenten om een cv-toestel altijd aan te schaffen bij een erkende installateur en raadt ten zeerste aan om een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend installatie- en/of onderhoudsbedrijf*.

Bekijk de video over de werking van uw HR-ketel en wat te doen bij een defect onderdeel

* Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt in 2019 de wetgeving aangescherpt en mogen cv-ketels alleen nog worden geïnstalleerd en onderhouden door gecertificeerde monteurs.